Search
Close this search box.

Slika na kojoj se prikazuje simbol, emblem, crveno, logotip

Opis je automatski generiran

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 342-05/24-01/002
URBROJ: 2181-22-02/01-24-03
Dugi Rat, 06. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (( „Narodne novine“ br. 83/23), točke 6. i 7. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za razdoblje od 2024. godine do 2028. godine („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 05/24), I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za razdoblje od 2024. godine do 2028. godine („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 09/24) te članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 5/21), Načelnik Općine Dugi Rat objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje dozvola na pomorskom dobru
na području Općine Dugi Rat

I.

Javni natječaj za dodjelu 197 dozvola na pomorskom dobru, a sukladno tabelarnom i grafičkom prikazu koji uključuju popis mikrolokacija, količine sredstava, početnu minimalnu visinu naknade po sredstvu za korištenje dozvole na pomorskom dobru te vremenski rok na koji se dozvola daje (Prilog 1. i 2.) koji su sastavni dio Natječaja. 

Natječaj se raspisuje za sljedeće 22. mikrolokacije:

 1. Mikrolokacija – Duće Glavica I.
 2. Mikrolokacija – Duće Glavica II.
 3. Mikrolokacija – Duće Golubinka I.
 4. Mikrolokacija – Duće Golubinka II.
 5. Mikrolokacija – Duće Vavlje
 6. Mikrolokacija – Duće Rogač I.
 7. Mikrolokacija – Duće Rogač II.
 8. Mikrolokacija – Duće Luka I.
 9. Mikrolokacija – Duće Luka II.
 10. Mikrolokacija – Duće Luka III.
 11. Mikrolokacija – Dugi Rat Glavica
 12. Mikrolokacija – Dugi Rat Centar I.
 13. Mikrolokacija – Dugi Rat – Orij
 14. Mikrolokacija – Jesenice – Mali Rat I.
 15. Mikrolokacija – Jesenice – Mali Rat II.
 16. Mikrolokacija – Jesenice – Sumpetar I.
 17. Mikrolokacija – Jesenice – Sumpetar II.
 18. Mikrolokacija – Jesenice – Suhi Potok
 19. Mikrolokacija – Jesenice – Krilo I.
 20. Mikrolokacija – Jesenice – Krilo II.
 21. Mikrolokacije – Jesenice – Bajnice I.
 22. Mikrolokacija – Jesenice – Bajnice II.

II.

Pravo podnošenja ponude, odnosno prijave za sudjelovanje na javnom natječaju, imaju sve fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske unije, te koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se traži dozvola na pomorskom dobru.

Natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru iz točke I. provodi se prikupljanjem pisanih ponuda – zahtjeva. Zahtjevi za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u službenom glasilu, na oglasnoj ploči, u dnevnom listu i na službenoj mrežnoj stranici Općine Dugi Rat.

Natječaj je objavljen dana 06. ožujka 2024. godine, ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat zaprimaju se od 11. ožujka 2024. godine, dok je zadnji dan za dostavu ponuda 25. ožujka 2024. godine, bez obzira na način dostave.  

Prikupljanje pisanih zahtjeva provodi se dostavom putem preporučene pošte ili neposredno predajom u prijemnoj pisarnici Općine Dugi Rat, u zatvorenoj omotnici uz adresu i naznaku:

OPĆINA DUGI RAT
POLJIČKA CESTA 133,
21315 DUGI RAT

„PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA RAZDOBLJE 2024. – 2028. GODINE – NE OTVARATI“

onude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu/pisarnici Općine Dugi Rat najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, odnosno najkasnije do dana 25. ožujka 2024. godine do 14:00 h, bez obzira na način dostave.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon tog roka smatrat će se zakašnjelim neovisno o datumu i satu predaje ponude na poštu te se iste neće uzeti u obzir.

Uredovno radno vrijeme pisarnice za prijem ponuda:

Ponedjeljak – petak : 08:00 h – 14:00 h

III.

PROVEDBA NATJEČAJA:

Javni natječaj provodi povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Dugi Rat imenovano posebnom odlukom Općinskog načelnika.

Zahtjevi za dodjelu dozvola podnose se za jednu ili više djelatnosti u odnosu na pojedinu mikrolokaciju. U zahtjevu je potrebno izrijekom naznačiti ime mikrolokacije i redni broj djelatnosti za koje se zahtjev podnosi sukladno tabelarnom prikazu iz Priloga 1. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za razdoblje od 2024. – 2028. godine.

Za svaku mikrolokaciju potrebno je podnijeti poseban zahtjev.

Za djelatnosti komercijalno – rekreacijskog sadržaja koje uključuju iznajmljivanje ležaljki i suncobrana maksimalan broj sredstava koji se daje po jednom korisniku na jednoj mikrolokaciji je 30 komada. 

Zahtjev koji je podnesen za više mikrolokacija ili iz kojeg nije moguće odrediti za koje mikrolokacije, djelatnosti i sredstva se zahtjev podnosi smatrat će se neurednim te se neće uzeti u razmatranje. 

Pisana ponuda – zahtjev za dodjelu dozvola mora sadržavati:

 1. Naziv tvrtke ili obrta, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom sjedišta ili prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Oznaku lokacije i mikrolokacije za koju se podnosi ponuda,
 3. Ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru (koji ne može biti manji od početne cijene određene Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, kao i iskazanim početnim cijenama u tabelarnom prikazu (Prilog 1.)).

Zahtjevu za dodjelu dozvola na pomorskom dobru obavezno se prilažu:

 1. Osnovni podaci o ponuditelju ( ime i prezime, odnosno tvrtka ili naziv, adresa prebivališta i boravišta odnosno sjedišta i OIB), te e-mail adresa i broj mobitela ponuditelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe,
 2. Dokaz o registraciji za djelatnost za koju se traži dozvola na pomorskom dobru – Izvod iz sudskog registra trgovačkog suda ili Obrtnica ili Izvod iz registra udruga ili Odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
 3. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru (izjava ili  kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu, ili sl..),
 4. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu ( u slučajevima kada se dozvola traži za obavljanje djelatnosti s brodicom )
 5. Fotografiju u boji A4 formata postojećeg ili Foto elaborata, u boji A4 formata, budućeg objekta/sredstva uključujući i reklamne elemente (pano, natpis, zastava, cijenik),
 6. Rješenje o tipskom objektu ili drugi jednako vrijedan dokaz za djelatnost ugostiteljstva i trgovine, postavljanjem montažnog objekta do 15 m2
 7. Presliku ili skicu mikrolokacije s površinom na koju se odnosi,
 8. Potvrda o nepostojanju duga temeljem javnih davanja:
  • Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat o nepostojanju duga prema Općini Dugi Rat (potvrdu će za svakog podnositelja priložiti Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat),
  • Potvrdu komunalnog poduzeća Peovica d.o.o., o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću.
  • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga.
 9. Ovjerene 3 (tri) izjave (od strane javnog bilježnika), kojima se daje suglasnost pomorskom redaru Općine Dugi Rat za bespovratno oduzimanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka (Prilog 3,4,5):
  • ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
  • ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,
  • ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru. 
 10. Bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u visini minimalnog iznosa koji pokriva godišnju naknadu za davanje dozvole na pomorskom dobru kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveze iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe. 
 11. Jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 10 % od ukupne minimalne godišnje naknade za sredstva koja traži u ponudbenom obrascu za dozvolu na pomorskom dobru uplaćuje se na račun Općine Dugi Rat IBAN: HR 15 2390 0011 8100 0000 7, poziv na broj: HR24 7706 – OIB, s naznakom dozvola na pomorskom dobru, potrebno je dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju.  

Osim obavezne dokumentacije u svrhu ostvarivanja bodova sukladno kriterijima ocjenjivanja ponude potrebno je dostaviti: 

 1. Dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija i pružanja usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima;
 2. Izjava s kojom pod svojom materijalnom i kazenenom odgovornošću izjavljuju u kojem će vremenskom razdoblju obavljati djelatnosti na pomorskom dobru;
 3. Izjava ponuditelja da ispunjava kriterije upotrebe opreme, pratećih instalacija i usluga korisnih za okoliš. (Prilog 6).

Povjerenstvo za provedbu natječaja prije otvaranja ponuda, dužno je utvrditi koliko je ponuda pristiglo, odnosno jesu li iste pravodobne.

Ponude, odnosno prijave koje nisu predane u za to propisanom roku, neće se uzeti u razmatranje u daljnjem tijeku postupka.

Nakon što je utvrdilo koje su ponude, predane u za to propisanom roku, Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda, prema redoslijedu njihova prispijeća.

Povjerenstvo je dužno razmotriti pravodobne ponude, odnosno prijave i utvrditi sadržavaju li iste sve podatke i dokumentaciju propisanu u javnom pozivu ( potpune ponude/prijave), te sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda.

Ponude, odnosno prijave koje nisu potpune neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja najpovoljnije ponude.    

Povjerenstvo je dužno utvrditi rang listu ponuditelja čije su ponude pravodobne i potpune, i to na način da je najviše rangirani onaj ponuditelj čija je ponuda ocijenjena sa najvećim brojem bodova, o čemu sastavlja zapisnik.

Zapisnik o otvaranju ponuda s rang listom ponuditelja, povjerenstvo je dužno dostaviti Općinskom načelniku.

Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva. 

Odluku o dodjeli dozvola najpovoljnijim ponuditeljima, odnosno odluku o poništenju javnog natječaja donosi Općinski načelnik u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Odluka će biti objavljena na službenoj stranici Općine Dugi Rat i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Dozvole na pomorskom dobru donosi Općinski načelnik Općne Dugi Rat u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj s najvećim brojem bodova sukladno kriterijima ocijenjivanja kako slijedi:

Za lokacije gdje je pristigla samo jedna ili utvrđena samo jedna važeća ponuda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 60 bodova.

Za lokacije gdje je više važećih ponuda, ponude se rangiraju po visini ponuđenog iznosa te se u sklad s takvom rang listom i dodjeljuju bodovi: 60 bodova najvišem ponuditelju i po jedan bod manje svakom slijedećem po ponuđenom iznosu (60, 59, 58,..).

Prethodno iskustvo i dobro odgovorno obavljanje djelatnosti na istoj mikrolokaciji s istom vrstom djelatnosti – 10 bodova,

Prethodno iskustvo i dobro odgovorno obavljanje djelatnosti na novoj mikrolokaciji s istom vrstom djelatnosti ili na istoj mikrolokaciji s drugom vrstom djelatnosti – 5 bodova,

Novi ponuditelj koji do sada nije obavljao djelatnost na pomorskom dobru Općine Dugi Rat – 0 bodova.

Za ponuditelja koji dostavi  dokaz o upotrebi opreme, pratećih instalacija i pružanja usluga koji koriste predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – 10 bodova,

Ponuditelj koji ne dostavi – 0 bodova.

Ponuditelj koji će djelatnost obavljati 12 mjeseci ( cjelogodišnje) ostvaruje – 10 bodova,

Ponuditelj koji će djelatnost obavljati 6 mjeseci ( pola godine) ostvaruje – 8 bodova,

Ponuditelj koji  će djelatnost obavljati 4 mjeseca ( samo sezonski) ostvaruje – 6 bodova.

Za ponuditelja koji dostavi dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija i pružanja usluga koje su korisne za okoliš ( sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.) – 10 bodova,

Ponuditelj koji ne dostavi – 0 bodova.

Način bodovanja svakog pojedinog zahtjeva biti će naveden u obrazloženju Rješenja.

Za traženi kriterij iz točke 3. potrebno je dostaviti dokaz o ispunjenju istog ( certifikat/atest/tehničke specifikacije/drugi sličan dokument ), kriterij iz točke 4. potrebno je dostaviti izjavu s kojom pod svojom materijalnom i kaznenom odgovornošću izljavljuju u kojem će vremenskom razdoblju obavljati djelatnost te kriterij iz točke 5. potrebno je dostaviti izjavu podnositelja da ispunjava kriterije upotrebe opreme, pratećih instalacija i usluga korisnih za okoliš.

Cijenu naknade za dozvolu na pomorskom dobru Korisnik plaća u roku od 15 dana od pravomoćnosti Dozvole, za tekuću godinu, dok za svaku slijedeću godinu naknadu plaća do 31. ožujka.

IV.

Dozvola na pomorskom dobru upravni je akt kojim se ovlašteniku daje vremenski ograničeno pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kojim se ne ograničava niti isključuje opća upotreba pomorskog dobra, a za obavljanje djelatnosti može služiti jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem, izvedena u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, prostornim planom i uredbom iz čl. 14. St. 4. točke. 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru je gospodarski subjekt kojem je izdana dozvola na pomorskom dobru u skladu s odredbama Zakona.

Dozvola na pomorskom dobru može se dati samo ponuditelju koji je registriran za djelatnost za koju se podnosi prijava na natječaj te da nema dospjelih obaveza na temelju javnih davanja.

Dozvola se može dati samo za obavljanje djelatnosti i korištenje pomorskog dobra manjeg značaja.

Dozvola na pomorskom dobru ne može se dati ponuditelju koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru. 

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru. Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj  dozvole može na to ovlastiti. Zabrana se odnosi na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.  

Sukladno odredbama Uredbe o vrstama djelatnosti visinama minimalne naknade za davanje dozvola na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 16/24) površina objekata može iznositi 15 m2, dok konstruktivno povezana nadstrešnica može iznositi 20 m2, ostali dio terase mora biti otvoren i nenatkriven.

Ako se utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, načelnik Općine Dugi Rat po prijedlogu i utvrđenom Zapisniku komunalno – pomorskog redara, donijeti će Rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru.

Dozvola na pomorskom dobru može se ukinuti:

U navedenim slučajevima, pozvat će se ovlaštenik dozvole da se u roku od 2 (dva) dana očituje o razlozima zbog kojih postoji osnova za ukidanje dozvole. 

U slučaju ukidanja Dozvole na pomorskom dobru, predmetna lokacija sukladno tabelarnom i grafičkom prikazu, ponovno će se objaviti putem javnog natječaja u narednoj kalendarskoj godini, a do tada ta lokacija ostaje slobodna.

Općina Dugi Rat od ovlaštenika zadržava do tada uplaćena novčana sredstva, odnosno potraživanja do tada neuplaćenih sredstava.

 Ovlaštenik kojem je ukinuta Dozvola na pomorskom dobru gubi pravo sudjelovanja na javnom natječaju za davanje dozvola na pomorskom dobru u narednoj kalendarskoj godini.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Tonči Bauk, dipl. ing.

Natječaj za dodjelu dozvola .pdf
Ponudbeni obrazac .docx
Prilog 1 .docx
Prilog 2 – grafički dio plana .pdf
Prilog 3 .docx
Prilog 4 .docx
Prilog 5 .docx
Prilog 6 .docx

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.