Search
Close this search box.

5. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/57
URBROJ: 2155/02-01/4-21-01
Dugi Rat, 05. studenoga 2021.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 11. studenoga 2021. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /kino dvorana/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 

  1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća održane 06. listopada 2021. godine .docx
  2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Dugi Rat .doc
  3. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat .doc
  4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugi Rat od strane Općine Dugi Rat .doc
  5. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat .doc
  6. Odluka o izmjeni odluke o visini mjesečne cijene usluge dječjeg vrtića „Dugi Rat“ u vrijeme samoizolacije .docx
  7. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dugi Rat za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za razdoblje travanj – prosinac 2021. godine .docx
  8. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.