Search
Close this search box.

24. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/33
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 29. studenoga 2018.

 

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

 

s a z i v a m

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 05. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d

 
 

  1. Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu .xls

1.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini
1.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini
1.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2019. godinu
1.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu
1.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2019. godinu
1.6. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
1.7. Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

  1. Plan nabave za 2019. godinu (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
  2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 08. ožujka 2018. godine
  3. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 27. ožujka 2018. godine
  4. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 31. srpnja 2018. godine
  5. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 13. rujna 2018. godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.