Search
Close this search box.

2. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/35
URBROJ: 2155/02-01-21-01
Dugi Rat, 07. srpnja 2021.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 14. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /kino dvorana/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 

 1. Aktiviranje mandata novog člana Općinskog vijeća
  a / Izvješće Mandatne komisije
  b / Svečana prisega novog člana Općinskog vijeća
 1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća .docx
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Dugi Rat za vatrogasni dom .rtf
 3. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. za lipanj 2021. godine .docx
 4. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća vrtića općine Dugi Rat .doc
 5. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća .doc
 6. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat
 7. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o podmirenju duga i osiguranju potraživanja
 8. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.