Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/17
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 21. rujna 2022.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 11. studenog 2022. godine (petak) s početkom u 17:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D  n e v n i    r e d

 1. Odluka o zaduživanju za izgradnju vatrogasnog doma (zbog isteka valjanosti indikativne ponuda HBOR-a Vijeće treba donijeti novu Odluku koja sadržava sve elemente po uputama ministarstva financija).
 2. Odluka o ispravci Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (radi se o izmjeni greške u već donesenoj Odluci Vijeća za trafostanicu u Bajnicama, u kojoj je pogrešno napisan naziv katastarske općine. Uz ovu predloženu Odluku o izmjenama dostavljamo i original Odluku Vijeća o davanju koncesije).
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat. (uz Odluku se dostavljaju Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge, kao Prilog 1. i Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne MJU).
 4. Izmjene i dopune proračuna Općine Dugi Rat za 2022. g.
  • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godine
  • Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. godinu
  • Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. godinu
  • Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu
 5. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Leonarda Ljubičića, direktora poduzeća Peovica d.o.o.
 4. Pavu Tomića, pročelnika JUO
 5. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 6. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 7. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.